ਓਪਨ ਐਂਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ
Department of Open & Distance Learning

Logo
Welcome to Admission Portal of Department of Open & Distance Learning, Punjabi University, Patiala. Logo Admissions for Session 2022-23 (Mid-Term, January 2023) is started.

Important Notices

Logo ਆਨਲਾਇਨ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਦਾ Print ਓਪਨ ਐਂਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿਖੇ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ (By Post or By Hand), (ਸਮੇਤ ਫ਼ੀਸ ਰਸੀਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ).

Logo Admissions for Session 2022-23 (Mid-Term, January 2023) is started.

Prospectus 2022-23