ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਂਡ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ
Centre for Distance and Online Education

Logo
Welcome to Admission Portal of Centre for Distance and Online Education, Punjabi University, Patiala. Logo Admissions for Session July 2024 has been started. (B.A., B.Com., B. Lib., MA(English), MA(Education), MA (Journalism & Mass Communication), Advanced Graduate Diploma in Accounting and Taxation, Advanced Graduate Diploma in Journalism and Mass Communication, Advanced Graduate Diploma in HIV/AIDS Counselling, Advanced Graduate Diploma in Conflict Resolution, Advanced Graduate Diploma in Criminology and Police Administration, Advanced Graduate Diploma in Counselling for Substance Abuse Prevention and Treatment, Diploma in Library Science, Diploma in Divinity (Sri Guru Granth Sahib Studies), Punjabi Parveshika, Gyani, Certificate Course in Computer Application and MBA)

Important Notices

Logo Admissions for Session July 2024 has been started. (B.A., B.Com., B. Lib., MA(English), MA(Education), MA (Journalism & Mass Communication) and MBA)

Logo Prospectus July 2024

Logo ਆਨਲਾਇਨ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਦਾ Print ਵਿਭਾਗ ਵਿਖੇ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ (By Post or By Hand), (ਸਮੇਤ ਫ਼ੀਸ ਰਸੀਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ).

Logo Online admission Helpdesk - Vijay Kumar - 9814110947.